Πρόγραμμα

Το OGP Ideathon θα εξελιχθεί σε 3 διαδοχικά στάδια

1/7/2020 έως 21/7/2020 Ά φάση: Προτάσεις ώριμων δεσμεύσεων

Σε πρώτη φάση, οι συμμετέχοντες φορείς από το δημόσιο τομέα και την κοινωνία πολιτών υποβάλλουν σε ειδική φόρμα ώριμες προτάσεις δεσμεύσεων για το εθνικό σχέδιο δράσης ανοικτής διακυβέρνησης. Δείτε αυτή την παρουσίαση για να μάθετε πως να σχεδιάσετε φιλόδοξες δεσμεύσεις με σαφείς στόχους και μετρήσιμη επίδραση.

22/7/2020 έως 17/8/2020 ‘Β φάση: Διαβούλευση με τους διαμορφωτές πολιτικής

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των προτεινόμενων δεσμεύσεων, αρχίζει η δεύτερη φάση κατά την οποία ο Εθνικός εκπρόσωπος στην OGP σε συνεργασία με τους διαμορφωτές πολιτικής αξιολογούν τις προτεινόμενες δεσμεύσεις. Στόχος είναι η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για το ποιες από τις προτεινόμενες δεσμεύσεις μπορεί να ενταχθούν στο σχέδιο δράσης.

Τέλος Αυγούστου 2020 Ανακοίνωση αναθεωρημένου σχεδίου δράσης

Το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης με τις νέες δεσμεύσεις που θα έχουν προκύψει από την παραπάνω διαδικασία ανακοινώνεται επίσημα, αποστέλλεται στην OGP.

Η Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια πολυμερής πρωτοβουλία συνεργασίας κυβερνήσεων και κοινωνίας πολιτών με στόχο μια πιο διαφανή, συμμετοχική και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 3 Εθνικά Σχέδια Δράσης.

Δηλώστε συμμετοχή